Порядок здійснення розрахунків з учасниками ПЗНВІФ «BNK» у зв’язку із прийняттям рішення про ліквідацію фонду

15.12.2016
Лилия

Затверджено Рішенням Ліквідаційної комісії

ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО

 ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «BNK»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Протокол № 1/2016 від 15.12.2016 р.

 

 

Порядок здійснення розрахунків з учасниками Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «BNK» у зв’язку із прийняттям рішення про ліквідацію фонду

Ліквідаційна комісія Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «BNK», код за ЄДРІСІ 2331654  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 36018501 (надалі – «Фонд») повідомляє про прийняте 08 грудня 2016 року рішення про припинення діяльності Фонду, шляхом його ліквідації, у зв’язку із тим, що обсяг активів ПЗНВІФ «BNK» став меншим, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду та протягом шести місяців не збільшився до мінімального обсягу активів (пункт 1 частини другої ст. 46 Закону України «Про інститути спільного інвестування»).

Всі учасники Фонду мають право отримати розрахунок за належними їм інвестиційними сертифікатами. Даний розрахунок проводиться грошовими коштами та/або іншими, ніж  кошти,  активами Фонду.

Ліквідаційна  комісія Фонду затвердила наступний порядок здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

 1. Для отримання розрахунку за інвестиційними сертифікатами Фонду, учасники повинні подати Ліквідаційній комісії Фонду заявки на викуп (далі – «Заявки») у відповідності до «Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду» затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 р. №2605.
 2. Заявки надаються учасником особисто або надсилаються рекомендованим листом за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 7 Б, (літера А), оф. 157.
 3. Заявки приймаються протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати опублікування та/або вручення, та/або направлення цінним листом цього Повідомлення. У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі акціонери Фонду подадуть вищезазначені Заявки, строк прийняття таких Заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.
 4. Заявки складаються у формі, яка наведена у додатках 5 (для фізичних осіб) та 6 (для юридичних осіб) відповідно до Рішення НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» та подаються в порядку, встановленому регламентом Фонду.
 5. Протягом 10 (десяти) робочих днів після завершення строку прийняття Заявок від учасників, Ліквідаційна комісія опрацьовує отримані Заявки.
 6. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду у строк, що не перевищує 60 (шестидесяти) календарних днів з дати завершення строку опрацювання Заявок
 7. Складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду.
 8. Здійснює розрахунки з учасниками Фонду протягом 5 (п’яти) робочих днів шляхом безготівкового переказу на рахунок учасник, зазначений в Заявці. Розрахунки з учасниками Фонду за належними їм на праві спільної часткової власності інвестиційними сертифікатами можуть здійснюватися  іншими, ніж кошти, активами Фонду за умови згоди всіх учасників Фонду.
 9. Кожен з учасників Фонду отримує рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду
 10. Розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками здійснюється пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що їм належать.
 11. За місце знаходженням Ліквідаційної комісії Фонду: м. Київ, бул. Лесі Українки, 7 Б, (літера А), оф. 157 на наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів та складання балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду з 9.00 до 18.00 всі учасники Фонду мають право підписати з Ліквідаційною комісією договір про розподіл  таких активів. Про дату підписання  договору про розподіл активів Фонду Ліквідаційна комісія повідомляє учасників додатково.
 12. У разі якщо договір не буде підписаний хоча б одним з учасників Фонду, розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду здійснюватимуться виключно коштами.

10 Заборонено перерозподіляти інші, ніж кошти, активи Фонду, після підписання всіма учасниками Фонду договору про розподіл таких активів .

 1. У разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм інвестиційними сертифікатами іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов’язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувача таких активів.
 2. У разі якщо після закінчення строку прийму заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки зазначені у цьому Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія забезпечує депонування коштів на користь цих учасників. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.
 3. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 01 жовтня 2013 року №2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року №1796/24328 не здійснюється.
 4. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з акціонерами: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 7 Б, (літера А), оф. 157., тел: (044) 303-98-04.

 

 

Ліквідаційна комісія